POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Benoeming bindend adviseurs in ad hoc procedures

Ook in procedures waarop niet het NAI Bindendadviesreglement van toepassing is kan het NAI partijen helpen door te zorgen voor de benoeming van bindend adviseurs. Benoeming vindt plaats volgens het NAI reglement voor het benoemen van een bindend adviseur in ad hoc bindendadviesprocedures.

Ook in dit geval is een bindendadviesovereenkomst nodig. Partijen kunnen overeenkomen een onzekerheid of geschil aan bindend advies te onderwerpen. Zij leggen vast dat het NAI bindend adviseurs benoemt, maar komen niet overeen dat na de aanvaarding van de benoeming de procedure volgens het NAI Bindendadviesreglement verloopt. De bemoeiingen van het NAI met de procedure zijn na de aanvaarding van de benoeming geëindigd.

Partijen kunnen het aantal bindend adviseurs overeenkomen. Hebben partijen dit niet gedaan, dan beslist het NAI.

Benoeming vindt plaats via de lijstprocedure. Het NAI selecteert uit zijn bestand de voor een bepaalde bindendadviesprocedure geschikte bindend adviseurs en plaatst deze namen op een aan partijen te zenden lijst. Deze lijst wordt naar de partijen gezonden. Partijen mogen tegen de voorgestelde bindend adviseurs bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in de volgorde van hun voorkeur. Op basis van de geretourneerde lijst benoemt het NAI de bindend adviseur of bindend adviseurs. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is benoemt het NAI rechtstreeks. Alle bindend adviseurs dienen volledig onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Selectie van bindend adviseurs geschiedt aan de hand van het verzoek tot benoeming en de reactie van de wederpartij daarop. Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van de partijen. Het NAI heeft een grote database met personen die op velerlei gebied als bindend adviseur kunnen optreden.

Een verzoek tot benoeming wordt per e-mail ingediend bij het NAI secretariaat (secretariaat@nai-nl.org), tenzij indiening per e-mail voor de verzoeker niet mogelijk is. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. Het verzoek om te benoemen is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dient een aantal gegevens te worden vermeld in het verzoek en moet een afschrift worden overgelegd van de overeenkomst waarin is neergelegd dat partijen de benoeming van bindend adviseurs door het NAI zijn overeengekomen. De wederpartij mag op het benoemingsverzoek per e-mail reageren. Ook kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier.

De kosten van de benoeming zijn een vast tarief van EUR 3.000.Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het NAI Reglement voor het benoemen van een bindend adviseur in ad hoc procedures

download >