POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Algemeen

Wanneer partijen besluiten hun geschillen niet door de overheidsrechter maar door arbiters of bindend adviseurs te laten beslechten dan wel willen proberen met hulp van een mediator tot een vergelijk te komen wanneer zich een geschil voordoet, zullen zij dat moeten overeenkomen. Arbitrage, bindend advies en mediation vragen om verschillende overeenkomsten. Alle drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting c.q. –oplossing kunnen vóór het ontstaan van het geschil worden overeengekomen (bedingen) maar ook, als dat niet is gebeurd, wanneer zich een geschil voordoet (compromis in het geval van arbitrage en bindend advies).

Bedingen zijn standaard alinea’s die zonder toestemming van het NAI en zonder kosten mogen worden opgenomen in overeenkomsten. In de meeste gevallen is het voldoende om een standaard beding op te nemen. In de praktijk is van deze bedingen gebleken dat de formulering zodanig is, dat zij tot zo min mogelijk moeilijkheden aanleiding geeft. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waaronder een specifiek beding moet worden gemaakt. Dit is met name belangrijk wanneer een beding wordt opgenomen in standaardvoorwaarden. In die gevallen geeft het NAI advies.

In een compromis wordt een arbitrage- dan wel een bindendadviesovereenkomst neergelegd wanneer partijen opteren voor een dergelijke vorm van alternatieve geschillenbeslechting als al een geschil is ontstaan. In een compromis moeten in ieder geval worden opgenomen de namen van de partijen, een ruime omschrijving van het geschil en de wens van partijen dit geschil te laten beslechten door middel van arbitrage overeenkomstig het NAI Arbitragereglement of door middel van bindend advies overeenkomstig het NAI Bindendadviesreglement.

Partijen kunnen in een mediationbeding opnemen dat zij zich zullen inspannen om (toekomstige) geschillen met hulp van een mediator op te lossen, maar ook zonder een dergelijke afspraak kunnen partijen zich tot het NAI wenden met het verzoek de andere betrokken partij of partijen te vragen of zij bereid zijn een overeenkomst te sluiten die strekt tot de oplossing van het geschil door middel van mediation volgens het NAI Mediationreglement. Wanneer alle partijen daarmee instemmen wordt de mediator benoemd. Partijen en de mediator sluiten samen de mediationovereenkomst.

Aanbevolen wordt om in het geval van mediation een regeling te treffen voor het geval de mediation niet of slechts gedeeltelijk tot de oplossing van het geschil leidt, bijvoorbeeld door na het mediationbeding een NAI arbitrageclausule in het beding op te nemen.

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.