POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Bindend Advies in het algemeen

Is toestemming van het NAI nodig voor opneming van een bindend advies beding dat verwijst naar NAI bindend advies?

Een dergelijke toestemming is niet vereist. In sommige gevallen is het wel raadzaam vooraf overleg met het NAI te plegen.

 

Wat kost een NAI bindendadviesprocedure?

De kosten van een NAI bindendadviesprocedure worden beschreven in het Reglement. In het kort komt het op het volgende neer:

De kosten kunnen worden onderscheiden in een aantal categorieën. Allereerst zijn er de administratiekosten van het NAI. Deze worden berekend aan de hand van het financiële belang op basis van een schaal. De schaal loopt van EUR 800 (belang minder dan EUR 100.000) tot maximaal EUR 25.000 (belang groter dan EUR 30.000.000).

Vervolgens zijn er het honorarium en de verschotten van de bindend adviseur(s). Het honorarium wordt vastgesteld op basis van drie criteria: de tijd welke de bindend adviseur(s) aan de zaak heeft (hebben) besteed, het geldelijk belang en de ingewikkeldheid van de zaak. In de praktijk wordt gelet op het aantal uren dat de bindend adviseur aan de zaak heeft besteed en het uurtarief dat met de betrokken bindend adviseur voor de bevestiging van zijn benoeming door het secretariaat is afgesproken. De afspraken worden gemaakt aan de hand van de door het Bestuur vastgestelde richtlijnen.

In dit verband dient erop te worden gewezen, dat in het algemeen in de praktijk drie bindend adviseurs in totaal het dubbele kosten van een bindend adviseur. Bij een relatief klein belang (minder dan EUR 500,000) wordt daarom in beginsel de benoeming van één bindend adviseur aanbevolen.

Een derde categorie kosten zijn kosten die niet in iedere bindendadviesprocedure worden gemaakt: de kosten van onder andere een secretaris, deskundige en tolk.

Ten slotte zijn er de kosten van juridische bijstand indien een partij zich laat bijstaan door een advocaat.

Gezien het voorgaande is het niet mogelijk een gedetailleerde opgave van de totale kosten van een nog te voeren bindendadviesprocedure te doen. Met bovenstaande gegevens kunnen partijen wel voor zichzelf een raming van de kosten maken. Daarbij zal men ook rekening moeten houden met de proceskansen omdat de partij die in het ongelijk wordt gesteld de kosten dient te dragen, behoudens bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van bindend adviseurs.

 

Hoe lang duurt een NAI bindendadviesprocedure?

De gemiddelde duur van een NAI bindendadviesprocedure is 9 maanden. De duur is afhankelijk van de ingewikkeldheid van het geschil en met name van de wijze van procederen van partijen (en hun advocaten).

 

Administreert het NAI een bepaald bindend advies?

Deze vraag wordt wel eens gesteld door geïnteresseerde derden, waaronder journalisten. Gezien het vertrouwelijk karakter van NAI bindendadviesprocedures kan door het NAI Secretariaat noch een bevestigend noch een ontkennend antwoord worden gegeven.

 

Administreert het NAI ook internationale bindendadviesprocedures?

Ja. Het reglement is voldoende flexibel om voor zowel nationale als internationale bindendadviesprocedures geschikt te zijn.  

 Vragen over het NAI

Veel gestelde vragen over het Nederlands Arbitrage Instituut

Vragen over Arbitrage

Vragen over Mediation

Aanbevolen Literatuur

Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar voor verdere diepgang