POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Bericht van de voorzitter van de Raad van Advies

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, is op 1 mei jl. een geheel nieuw bestuur aangetreden. Voor het afgetreden bestuur was toen de maximale statutaire bestuurstermijn van 2x4 jaar bijna verstreken. Het enigszins vervroegde aftreden hangt samen met het eveneens in de vorige nieuwsbrief aangekondigde pensioen van de huidige directeur mr. Fredy von Hombracht-Brinkman per 1 april 2019. Het leek verstandig om het wervings- en selectieproces voor haar opvolger aan een nieuw bestuur over te laten; tenslotte zal de nieuwe directeur ook onder leiding van het nieuwe bestuur dienen te functioneren.

 

Het NAI en alle bij het NAI betrokkenen zijn dank verschuldigd aan de (inmiddels oud-)bestuursleden mr. Willem van Baren (voorzitter), mr. Bommel van der Bend (secretaris/penningmeester), prof. Filip de Ly en mr. Suzanne Drion voor de goede werken die zij in de afgelopen bijna acht jaren voor het NAI hebben verricht. Hierbij valt met name te denken aan de ingrijpende wijziging van het NAI Arbitragereglement per 1 januari 2015. Ook de verhuizing van het NAI naar de Delftse poort medio 2017 verdient vermelding, een prachtige, praktische en dynamische kantooromgeving waarin het NAI prima kan functioneren. Overigens alle lof voor de directeur en het secretariaat  voor de aanpak van deze majeure operatie.

 

Vastgesteld kan al worden dat het nieuwe bestuur voortvarend, enthousiast en intensief aan de slag is gegaan. Zo zijn er reeds plannen in voorbereiding om de procedure voor de benoeming van arbiters, zowel waar het partijbenoemingen als benoemingen op grond van de lijstprocedure betreft,  meer bij de tijd te brengen (mede in het licht van ontwikkelingen bij buitenlandse arbitrageinstituten). Ook wordt er al gewerkt aan de modernisering van de ICT en de werkprocessen binnen het NAI, waarvoor een speciale portefeuillehouder binnen het bestuur is benoemd. Nadere informatie hierover en over andere plannen volgt ongetwijfeld van bestuurszijde zodra de tijd daar rijp voor is. De Raad van Advies heeft alle vertrouwen in het nieuwe bestuur, zowel in de personen als in hun verrichtingen. De verwachting is gerechtvaardigd dat het NAI onder dit bestuur verder zal groeien en bloeien, nationaal en internationaal. De Raad van Advies wenst het nieuw bestuur veel succes en plezier bij het NAI!

 

De benoeming van de nieuwe bestuursleden berust op een unaniem besluit van de Raad van Advies, dat op zijn beurt berust op een unaniem advies van de benoemingsadviescommissie van deze raad. Met gepaste trots worden de nieuwe bestuursleden hieronder heel kort geïntroduceerd.

  • Prof. Gerard Meijer (voorzitter) is advocaat/partner bij NautaDutilh en hoogleraar Arbitragerecht aan de Erasmus School of Law; hij was tot 1 mei jl. lid van de Raad van Advies van het NAI.
  • Prof. Carla Klaassen (vice-voorzitter) is hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit.
  • Mr. Bregje Korthals Altes-van Dijk (secretaris) is advocaat/partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.
  • Drs. Erik Jan Reuver (penningmeester) is directeur van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, registeraccountant en registervaluator.
  • Mr. Eric Dorrestijn (portefeuillehouder ICT/operations) is general counsel KPN.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog een wijziging in de organisatie van het NAI te presenteren. Bij de statutenwijziging van het NAI in 2010 werd het bestuur (van max. 25 leden) omgezet in een Raad van Advies en Toezicht (van eveneens max. 25 leden) en een (gewoon) bestuur (van max. 5 leden). Afgesproken werd dat die nieuwe structuur binnen enkele jaren geëvalueerd zou worden. Aldus geschiedde. De conclusie was dat het NAI al met al iets te zwaar was opgetuigd met een directeur, een bestuur en een Raad van Advies en Toezicht. De Raad van Advies en Toezicht werd dan ook recent bij een nieuwe statutenwijziging getransformeerd in een Raad van Advies, waarbij de toezichthoudende taak verviel, zij het met handhaving van de bevoegdheid de bestuursleden te benoemen; de gewijzigde statuten eisen ‘ter compensatie’ dat het bestuur uit 5 (en niet maximaal 5) mensen bestaat.

 

Belangrijker is wellicht dat met deze statutenwijziging, gelet op het vervallen van de toezichthoudende taak, de huiver verdween om de omvang van de raad te maximaliseren en de wens opkwam om de Raad van Advies inderdaad tot (tegen de) 25 mensen uit te breiden. Van deze mogelijkheid is en wordt dankbaar gebruik gemaakt. In de loop van dit jaar gaat de Raad inderdaad dat aantal bereiken. Daarbij gaat het mede om vervanging van leden die aftreden wegens het verstrijken van  hun statutaire zittingstermijn. De raad zal per ultimo 2018 dan ook grotendeels uit leden bestaan die dit jaar benoemd zijn of zullen worden.

 

Gezocht is met name naar nieuwe leden die vanuit hun ervaringen met het NAI feedback en advies kunnen geven en die tevens als ambassadeur voor het NAI kunnen optreden. Kwaliteit en draagvlak van het NAI worden aldus nader gestimuleerd. De selectie van nieuwe leden gedurende dit jaar (op voordracht van de benoemingsadviescommissie) laat zich ook vanuit die optiek verklaren. Niet alleen advocaten worden vertegenwoordigd, maar met name ook bedrijfsjuristen. Bij de selectie van advocaten is gezorgd voor diversiteit qua signatuur (groot/middelgroot, nationaal/internationaal, in/buiten de randstad). Bij de selectie van bedrijfsjuristen is gezorgd voor spreiding over verschillende sectoren. Bovendien is gezorgd voor enkele experts op specifieke terreinen (arbitraal procesrecht, mediation, ICT/legal tech en finance) alsmede voor een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht in de Raad van Advies. Misschien goed aan dit alles toe te voegen dat er geen sprake is van ‘q.q. benoemingen’; bij volgende benoemingsrondes kunnen weer leden afkomstig van andere advocatenkantoren,  bedrijven en instellingen in aanmerking komen.

 

Al met al moet – zoals de benoemingsadviescommissie al concludeerde – een NAI op de kaart staan dat met een breed en divers draagvlak nóg preponderanter aanwezig zal zijn als hét orgaan voor particuliere geschilbeslechting in Nederland.

 

Met vriendelijke groet,

Henk Snijders
Voorzitter van de Raad van AdviesIn deze uitgave 

Bericht van de voorzitter van de RvA
Beknopt jaarverslag

Nieuwsbrief opties 

Aanmelden
Afmelden