POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Arbiters

Het aantal arbiters is oneven: één of drie. Partijen kunnen het aantal zelf overeenkomen. Doen zij dat niet, dan bepaalt het Nederlands Arbitrage Instituut het aantal. Daarbij kijkt het NAI naar het financiële belang van de zaak, alsmede naar de aard en de ingewikkeldheid van het geschil en de voorkeur van iedere individuele partij.

Benoeming van arbiters

Partijen worden eerst in de gelegenheid gesteld zelf arbiters te benoemen. Wanneer één arbiter moet worden benoemd, benoemen partijen deze arbiter samen. Als drie arbiters moeten worden benoemd, benoemt iedere partij één arbiter. De door partijen benoemde arbiters benoemen samen de derde arbiter, die voorzitter van het scheidsgerecht is. Wanneer partijen niet benoemen, worden arbiters benoemd op basis van de lijstprocedure. Bij de lijstprocedure selecteert het NAI uit zijn bestand de voor een bepaalde procedure geschikte arbiters en plaatst deze namen op een aan partijen toe te zenden lijst. Deze lijst wordt naar de partij(en) gezonden, die niet tijdig een arbiter heeft (hebben) benoemd. Partijen mogen tegen benoeming van de voorgestelde arbiters bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in volgorde van hun voorkeur. Op basis van geretourneerde lijsten benoemt het NAI vervolgens de arbiter of arbiters. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is, benoemt het NAI rechtstreeks. Alle arbiters, ook de door partijen zelf benoemde arbiters, dienen volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Voorafgaand aan de bevestiging van de benoeming dient iedere arbiter een verklaring te ondertekenen en aan de administrateur te zenden waarin zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden bevestigd.

Het NAI selecteert aan de hand van de arbitrageaanvraag en het korte antwoord arbiters voor een bepaalde zaak. Daarbij wordt, zoveel mogelijk, rekening gehouden met de wensen van alle partijen. Het NAI heeft een groot bestand met namen van meer dan 500 personen die op vele terreinen over specifieke deskundigheden en ruime ervaring beschikken. In dit kader zij vermeld dat het NAI op 25 oktober 2016 The Pledge heeft ondertekend.

Partijen kunnen ook een andere manier van benoemen overeenkomen, zoals bijvoorbeeld een onmiddellijke benoeming van arbiters via de lijstprocedure.

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.