POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Wat is arbitrage?

Arbitrage is rechtspraak door arbiters. Het Nederlands Arbitrage Instituut biedt een snelle effectieve arbitrale procedure. De gemiddelde NAI arbitrage duurt vanaf de aanvraag tot het eindvonnis ongeveer 9 maanden. Vonnissen zijn bindend voor alle partijen. De arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter.

Arbitrageovereenkomst

 Om een geschil ter beslechting te kunnen voorleggen aan arbiters is een arbitrageovereenkomst nodig. Deze arbitrageovereenkomst kan worden opgenomen in een arbitraal beding in een contract. Partijen spreken dan af toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Het Nederlands Arbitrage Instituut heeft hiervoor een aanbevolen clausule gemaakt. Dit is een formulering waarvan in de praktijk is gebleken, dat zij tot zo min mogelijk moeilijkheden aanleiding geeft. Als een geschil ontstaat en partijen hebben nog geen arbitrage afgesproken kunnen zij dat alsnog doen. De arbitrageovereenkomst wordt dan vastgelegd in een compromis.

Als onafhankelijke stichting administreert het NAI de arbitrage voor partijen. Deze taak kan het NAI alleen uitoefenen wanneer in de arbitrageovereenkomst wordt verwezen naar het NAI Arbitragereglement.

Voordelen

 De belangrijkste voordelen die voortvloeien uit het opnemen van het NAI arbitraal beding in een overeenkomst zijn:

 • Arbitrage is reeds overeengekomen terwijl er (nog) geen geschillen zijn.
 • Arbitrage geschiedt op een voor alle partijen kenbare en aanvaardbare wijze.
 • Partijen kunnen samen afspraken maken over de taal waarin wordt geprocedeerd, over het aantal arbiters, over de wijze waarop de arbiters worden benoemd en over termijnen.
 • Het beding kan zowel in nationale als in internationale overeenkomsten worden opgenomen.
 • Arbitrage geschiedt door deskundige en volledig onpartijdige en onafhankelijke arbiters.
 • De administratie van de arbitrage geschiedt door een solide en professioneel instituut met meer dan 65 jaar ervaring.
 • Het Nederlands Arbitrage Instituut is onpartijdig en onafhankelijk en heeft géén winstoogmerk.
 • Arbitrage geschiedt op vertrouwelijke basis en is niet openbaar.
 • Alle arbitrages zijn maatwerk. Partijen krijgen, ook tijdens een zitting, alle tijd om hun standpunten naar voren te brengen.
 • Een vonnis wordt vaak sneller gewezen dan in een procedure voor de overheidsrechter.
 • Internationaal bezien is een arbitraal vonnis gemakkelijker ten uitvoer te leggen dan een vonnis van de overheidsrechter.
 • Het komt vaak voor dat partijen gewoon verder zaken doen terwijl de arbitrage plaatsvindt.

Administratie / rol NAI

De belangrijkste taak van het Nederlands Arbitrage Instituut is het administreren van arbitrages. Het NAI volgt de arbitrale procedure vanaf het moment van aanhangig maken tot en met het wijzen van het arbitrale vonnis en de toezending daarvan aan partijen. De NAI juristen zijn specialist op het gebied van het nationale en internationale arbitragerecht. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke aspecten. Zo zal het NAI als onafhankelijk administrerend orgaan nooit op de inhoud van een zaak in gaan. NAI vonnissen worden niet aan derden ter inzage gegeven. Evenmin verschaft het NAI aan derden informatie over aanhangige of aanhangig geweest zijnde arbitrages. Een aantal vonnissen wordt in anonieme vorm gepubliceerd in het ‘Tijdschrift voor Arbitrage’, mits partijen daartegen geen bezwaar hebben. Het NAI opereert zonder winstoogmerk.

Kosten

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. Een gedetailleerde beschrijving vindt u onder Arbitrage - Kosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Het
NAI arbitragereglement

Ga naar de tekst >

NAI Nieuwsbrief

Meld u nu aan.