POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Bindend adviseurs

Partijen kunnen zelf het aantal bindend adviseurs overeenkomen.  Doen zij dat niet, dan bepaalt het  Nederlands Arbitrage Instituut het aantal.  Het NAI bepaalt het aantal op één of drie.  Daarbij kijkt het NAI naar het financiële belang  en de complexiteit van de zaak, alsmede naar de voorkeur van iedere individuele partij.

Benoeming van bindend adviseurs

Partijen worden eerst in de gelegenheid gesteld zelf bindend adviseurs te benoemen.  Wanneer één bindend adviseur moet worden benoemd, benoemen partijen deze bindend adviseur samen.  Indien meerdere bindend adviseurs moeten worden benoemd, benoemen verzoeker en verweerder ieder een bindend adviseur.  Als drie bindend adviseurs moeten worden benoemd, benoemen de twee door partijen benoemde bindend adviseurs samen de derde bindend adviseur, die voorzitter van het college zal zijn.  Wanneer partijen niet benoemen, worden bindend adviseurs benoemd op basis van de lijstprocedure.  Bij de lijstprocedure selecteert het NAI uit zijn bestand de voor een bepaalde procedure geschikte bindend adviseurs en plaatst deze namen op een aan partijen toe te zenden lijst.  Deze lijst wordt naar de partij(en) gezonden die niet tijdig een bindend adviseur heeft (hebben) benoemd.  Partijen mogen tegen benoeming van de voorgestelde bindend adviseurs bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in de volgorde van hun voorkeur.  Op basis van de geretourneerde lijsten benoemt het NAI vervolgens de bindend adviseur(s).  Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is, benoemt het NAI rechtstreeks.  Alle bindend adviseurs, ook de door partijen zelf benoemde bindend adviseurs, dienen volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn.  Het NAI selecteert aan de hand van de aanvraag en het korte antwoord bindend adviseurs voor een bepaalde zaak.  Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van alle partijen.  Het NAI heeft een groot bestand met namen van meer dan 500 personen die op vele terreinen over specifieke deskundigheden en ruime ervaring beschikken.  Partijen kunnen ook een andere manier van benoemen overeenkomen, zoals bijvoorbeeld een onmiddellijke benoeming van bindend adviseurs via de lijstprocedure.Internationaal

De bindendadvies- procedure is een met name in Nederland gebruikte methode voor geschillenbeslechting.

Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Het nieuwe
NAI bindendadviesreglement

Ga naar de tekst >