POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Depot

Het NAI vraagt aan verzoeker - en als een tegenvordering wordt ingediend ook aan verweerder - om, na de benoeming van bindend adviseurs, een depot onder het NAI te storten zodat daaruit door het NAI kan worden gezorgd voor de betaling van het honorarium en de kosten aan de bindend adviseurs. Over de hoogte van het te vragen depot overleggen bindend adviseurs met het NAI. De hoogte van het te vragen depot is afhankelijk van de geldelijke belangen van de vorderingen, het aantal bindend adviseurs en een inschatting van door de bindend adviseurs te verrichten werkzaamheden.

Om een indicatie te kunnen geven van het basisdepot heeft het NAI een interne berekening uitgevoerd naar het gemiddelde tijdsbeslag voor bindend adviseurs in NAI bindend adviezen. Dit tijdsbeslag en de uurtarieven geven samen een beeld van de gemiddelde honoraria (exclusief verschotten) in NAI bindend adviezen en daarmee ook een indicatie van het basisdepot. Het gaat bij onderstaande tabel dus slechts om richtbedragen.

 

Basisdepots NAI (in €)

Categorie Financieel belang  Basisdepot 
Enkel Meerv.
1  0 - 50.000 7.500 19.000
2  50.001 - 100.000 10.000 22.000
3 100.001 - 200.000 12.000 25.000
4 200.001 - 500.000 13.000 30.000
5 500.001 - 1.000.000 15.000 37.500
6 1.000.001 - 2.000.000 18.000 45.000
7 2.000.001 - 5.000.000 24.000 60.000
8 5.000.001 - 10.000.000 35.000 80.000
9 10.000.001 - 30.000.000 40.000 100.000
10 30.000.001 - 50.000.000 55.000 135.000
11 50.000.001 - 100.000.000 70.000 175.000
12 100.000.001 - 250.000.000 90.000 220.000
13 meer dan 250.000.000  115.000 270.000

 

Opmerkingen:

  • De bedragen zijn slechts indicaties op basis van historische gegevens; de bindend adviseur dient in alle gevallen in overleg met de administrateur te bezien of gezien het te verwachten verloop van het bindend advies het basisdepot aanpassing behoeft.
  • Bij de vaststelling van het basisdepot is uitgegaan van de aanwezigheid van een secretaris en verschuldigdheid van btw.


Internationaal

De bindendadvies- procedure is een met name in Nederland gebruikte methode voor geschillenbeslechting.

Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Het nieuwe
NAI bindendadviesreglement

Ga naar de tekst >