POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Procedure

Om een bindendadviesprocedure te kunnen beginnen dient een bindendadviesaanvraag te worden ingediend bij het NAI Secretariaat. Indiening vindt plaats per e-mail (secretariaat@nai-nl.org), tenzij indiening voor de aanvrager niet mogelijk is.  Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden.  De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm.  Wel dienen bepaalde gegevens te worden vermeld  in de aanvraag en een  afschrift van de bindendadviesovereenkomst moet bij de aanvraag zijn gevoegd. U kunt gebruik maken van dit aanvraagformulier of de aanvraag online indienen.

Verloop

Na ontvangst zendt het Nederlands Arbitrage Instituut  de bindendadviesaanvraag per e-mail aan de verweerder, die 14 dagen de gelegenheid krijgt om een kort antwoord in te dienen.  Verweerder zendt het korte antwoord per e-mail aan het NAI, tenzij dit voor verweerder niet mogelijk is.  Na benoeming van de bindend adviseur(s) krijgen de verzoeker en de verweerder de gelegenheid een memorie van eis respectievelijk een memorie van antwoord in te dienen, gevolgd door een mogelijke tweede wisseling van memories. Vervolgens vindt de mondelinge behandeling plaats.  Hier kunnen partijen en/of raadslieden hun stellingen nader uiteenzetten.

Het bindend advies

Na de zitting wordt (wanneer sprake is van meer bindend adviseurs overlegd en wordt) het bindend advies op schrift gesteld.  Van het Nederlands Arbitrage Instituut ontvangt iedere partij een afschrift van het bindend advies.  Het op deze wijze verkregen bindend advies is voor alle partijen bindend.  Een bindend advies geeft, in tegenstelling tot een arbitraal vonnis, geen titel. Door de overheidsrechter kan een marginale inhoudelijke toetsing van het bindend advies plaatsvinden.Internationaal

De bindendadvies- procedure is een met name in Nederland gebruikte methode voor geschillenbeslechting.

Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Het nieuwe
NAI bindendadviesreglement

Ga naar de tekst >