POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Wat is bindend advies?

Bindend advies is de procedure, waarbij bindend adviseurs vaststellen wat tussen partijen rechtens geldt ter voorkoming van een onzekerheid of ter beëindiging van een bestaand of toekomstig geschil.  Het Nederlands Arbitrage Instituut biedt een snelle en effectieve procedure.  Het gemiddelde NAI bindend advies duurt vanaf de aanvraag tot het bindend advies ongeveer 9 maanden.  Partijen verplichten zich om zich aan een gegeven bindend advies te houden.  De bindendadviesprocedure vervangt de procedure voor de overheidsrechter.

Bindendadviesovereenkomst

Om een geschil ter advisering te kunnen voorleggen aan bindend adviseurs is een bindendadviesovereenkomst nodig.  Deze bindendadviesovereenkomst kan worden opgenomen in een bindendadviesbeding in een contract.  Partijen spreken dan af toekomstige geschillen of onzekerheden aan bindend advies te onderwerpen.  Het Nederlands Arbitrage Instituut heeft hiervoor een aanbevolen clausule gemaakt, waarvan in de praktijk is gebleken dat zij tot zo min mogelijk moeilijkheden aanleiding geeft.   Als een geschil ontstaat en partijen hebben nog geen bindend advies afgesproken kunnen zij dit alsnog doen.  De bindendadviesovereenkomst wordt dan vastgelegd in een compromis.  Als onafhankelijke stichting administreert het NAI de bindendadviesprocedure voor partijen.  Deze taak kan het NAI alleen uitoefenen wanneer in de bindendadviesovereenkomst wordt verwezen naar het NAI Bindendadviesreglement.

Voordelen

De belangrijkste voordelen die voortvloeien uit het opnemen van een NAI bindendadviesbeding in een overeenkomst zijn:

 • Bindend advies is reeds overeengekomen terwijl er (nog) geen onzekerheid of geschil is.
 • Bindend advies geschiedt op een voor alle partijen kenbare en aanvaardbare wijze.
 • Partijen kunnen samen afspraken maken over de taal waarin de  bindendadviesprocedure plaatsvindt, over het aantal bindend adviseurs, over de wijze waarop de bindend adviseurs worden benoemd en over termijnen.
 • Het beding kan zowel in nationale als in internationale overeenkomsten worden opgenomen.
 • Het bindend advies wordt gegeven door deskundige en volledig onafhankelijke en onpartijdige bindend adviseurs.
 • De administratie van de bindendadviesprocedure geschiedt door een solide en professioneel instituut met meer dan 65 jaar ervaring.
 • Het Nederlands Arbitrage Instituut is onpartijdig en onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.
 • De bindendadviesprocedure is vertrouwelijk en is niet openbaar.
 • Alle bindendadviesprocedures zijn maatwerk. Partijen krijgen, ook tijdens een zitting, alle tijd om hun standpunten naar voren te brengen. 
 • Een bindendadviesprocedure gaat vaak sneller dan een procedure bij de overheidsrechter en is minder formeel.
 • Het komt vaak voor dat partijen gewoon verder zaken doen terwijl de bindendadviesprocedure  plaatsvindt.

Administratie / rol NAI

Een belangrijke taak van het NAI is het administreren van bindendadviesprocedures.  Het NAI volgt de bindendadviesprocedure vanaf het moment van aanhangig maken tot en met het geven van het bindend advies en toezending daarvan aan partijen. De NAI juristen zijn specialist op het gebied van het bindend advies.  Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke aspecten.  Zo zal het NAI als onafhankelijk administrerend orgaan nooit op de inhoud van een zaak ingaan.  NAI bindend adviezen worden niet aan derden ter inzage gegeven.  Evenmin verschaft het NAI aan derden informatie over aanhangige of aanhangig geweest zijnde bindendadviesprocedures.  Een aantal bindend adviezen wordt in anonieme vorm gepubliceerd in het ‘Tijdschrift voor Arbitrage’, mits partijen daar geen bezwaar tegen hebben.  Het NAI opereert zonder winstoogmerk. 

Kosten

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een detailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een bindendadviesprocedure zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Honorarium van de bindend adviseur(s):  een variabel bedrag, gebaseerd op tijd, geldelijk belang van de vordering(en) en eventuele tegenvordering(en) en de complexiteit van de zaak, vastgelegd in een uurtarief.  Dit uurtarief wordt door het Nederlands Arbitrage Instituut aan de hand van de door het bestuur vastgestelde tabel met de bindend adviseur voor de bevestiging van zijn benoeming afgesproken.  Vuistregel is dat het geven van een bindend advies door drie bindend adviseurs ongeveer twee en een half maal zo veel kost als door één bindend adviseur. De toepasselijke uurtarieven voor bindend adviseurs, in zaken aanhangig gemaakt voor 15 februari 2022, kunt u hier vinden.
 • Andere kosten, die volgens de bindend adviseur(s) nodig zijn, zoals kosten van getuigen.
 • Kosten van de bindend adviseur(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte en reiskosten, de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk.
 • Voor het honorarium en de kosten van de bindend adviseur(s) wordt een depot gevraagd.
 • Administratiekosten van het NAI: het bedrag voor administratiekosten wordt berekend op basis van het totale geldelijke belang van de vordering of tegenvordering. Raadpleeg de kostencalculator hier om het specifieke verschuldigde bedrag te berekenen.
 • Kosten van juridische bijstand: hiervan kan sprake zijn.  De NAI bindendadviesprocedure kent echter geen verplichte procesvertegenwoordiging.


Internationaal

De bindendadvies- procedure is een met name in Nederland gebruikte methode voor geschillenbeslechting.

Ga direct naar...

Kosten?
Bedingen

Het nieuwe
NAI bindendadviesreglement

Ga naar de tekst >