POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

Wat is mediation?

Mediaton is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen met hulp van een derde, een mediator, zich inspannen om op vrijwillige basis hun geschil tot een oplossing te brengen. De bereidheid van partijen om tot een vergelijk te komen is bepalend voor het succes van mediation. Wanneer partijen niet tot een vergelijk komen, kan het geschil alsnog in een procedure voor arbiter(s) of de overheidsrechter worden beslecht.

Het Nederlands Arbitrage Instituut administreert mediations onder zijn NAI Mediationreglement.

Mediationbeding

Het Nederlands Arbitrage Instituut kent een zeer algemene vorm van mediation. Een mediationbeding kan, evenals een arbitragebeding, standaard worden opgenomen in zakelijke overeenkomsten. Ook kan mediation worden overeengekomen wanneer zich al een geschil voordoet en er geen mediationbeding in het contract is opgenomen. In beide gevallen verdient het aanbeveling een regeling te treffen voor het geval de mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt. Deze regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat na het mediationbeding een NAI arbitrageclausule in de overeenkomst wordt opgenomen.

De mediationovereenkomst wordt gesloten tussen de partijen en de mediator tijdens de eerste bijeenkomst.

Voordelen

De belangrijkste voordelen die voortvloeien uit het opnemen van het NAI mediationbeding in een overeenkomst zijn:

 • Mediation is reeds overeengekomen terwijl er (nog) geen geschillen zijn.
 • Het beding kan zowel in nationale als in internationale overeenkomsten worden opgenomen.
 • Mediation geschiedt op een vertrouwelijke basis en is niet openbaar.
 • Idealiter wordt de mediator door partijen samen gekozen.
 • Het NAI kan ook een voorstel doen voor een ervaren en deskundige mediator.
 • De administratie van de mediaton wordt gevoerd door een solide en professioneel instituut met meer dan 65 jaar ervaring op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting.
 • Het NAI heeft géén winstoogmerk.
 • Na het NAI mediationbeding kan het NAI arbitragebeding worden opgenomen: wanneer partijen niet tot een vergelijk komen kan het geschil alsnog door arbitrage bij hetzelfde instituut worden beslecht.
 • Mediation is zowel tijd- als kostenbesparend.

Administratie / rol NAI

Evenals bij arbitrage fungeert ook bij mediation het Nederlands Arbitrage Instituut als administrerende instantie. Het NAI volgt de mediation vanaf het moment van de aanvraag tot en met beëindiging van de mediation. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke aspecten. Zo zal het NAI als onafhankelijk administrerend orgaan nooit op de inhoud van een zaak ingaan. Verder wordt over NAI mediations aan derden geen informatie gegeven.

Kosten

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een mediation zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Honorarium van de mediator(s): een variabel bedrag, gebaseerd op tijd, het geldelijk belang van het geschil en complexiteit van de zaak, vastgelegd in een uurtarief. Dit uurtarief wordt door het Nederlands Arbitrage Instituut aan de hand van de door het bestuur vastgestelde tabel met de mediator voor de bevestiging van zijn benoeming afgesproken. Over dit uurtarief kan niet worden onderhandeld, ook niet door mediators met partijen.
 • Kosten van de mediator(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte en soms reiskosten, de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk.
 • Andere kosten die volgens de mediator(s) nodig zijn, zoals kosten van getuigen.
 • Voor het honorarium en de kosten van de mediators wordt een depot gevraagd.
 • Administratiekosten van het NAI: een vast bedrag berekend op basis van een schaal die loopt van EUR 400,= (belang minder dan EUR 50.000,=) tot maximaal EUR 35.000,= (belang groter dan EUR 250.000.000,=).

 Internationaal

Het NAI is er voor nationale en internationale handelspartners
lees verder >

Mediationaanvraag

Direct mediation aanvragen