POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief februari 2015

NAI Arbitragereglement (Nederlands en Engels)

Inmiddels is naast de Nederlandstalige versie van het NAI Arbitragereglement ook het Engelstalige NAI Arbitragereglement beschikbaar, zowel digitaal als in hardcopy. Mocht u prijsstellen op toezending van het boekje, dan kunt u dit opvragen via onze website. In dit boekje en op onze website is naast het reglement en de toelichting in het Engels ook de vertaling van boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te vinden. Het NAI heeft zorggedragen voor deze vertaling.

 

NAI Bindendadviesreglement

Naast arbitrages administreert het NAI ook bindendadviesprocedures. Tot voor kort werden deze geadministreerd onder het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2010 waarin een koppelbepaling ten aanzien van bindend advies was opgenomen. Er is voor gekozen om de regelingen voor een bindendadviesprocedure in een apart reglement op te nemen. Het NAI Bindendadviesreglement  is via onze website te raadplegen en zal binnenkort eveneens in boekvorm beschikbaar zijn.

 

Begin en einde van een arbitrage onder het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2015

Hoe een arbitrage aanhangig wordt gemaakt vindt u in de artikelen 3 en 7 van het nieuwe NAI Arbitragereglement. Een arbitrage wordt het NAI toegezonden per e-mail, tenzij dat voor de aanvrager onmogelijk is. Als een partij door een advocaat wordt bijgestaan wordt ervan uitgegaan dat deze in staat is per e-mail te communiceren. Originele exemplaren van de aanvraag behoeven niet meer (in vijfvoud) te worden nagezonden. Ook met arbiters wordt in principe per e-mail gecommuniceerd, maar arbiters kunnen bepalen dat partijen stukken daarnaast in een andere, waaronder papieren, vorm indienen. De aanvraag is nog steeds volledig vorm vrij. Partijen kunnen het arbitrageaanvraagformulier gebruiken, te vinden op de NAI website www.nai-nl.org, door dit in te vullen of te gebruiken als leidraad bij het opstellen van de arbitrageaanvraag. Ook kan een arbitrage per 1 januari jl. online worden aangevraagd. De website (homepage: direct een arbitrage aanhangig maken) geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden. Bijlagen kunnen worden toegevoegd met een maximale omvang van 25 MB per bericht. Artikel 7, lid 2 bepaalt welke gegevens in de aanvraag moeten worden vermeld. Met name zijn onder het nieuwe reglement van belang (1) een opgave van het e-mailadres waarop eiser gedurende het hele arbitrale geding voor communicatie bereikbaar is, (2) het juiste e-mailadres van de verwerende partij en (3) gegevens (e-mailadres!) van de arbiter die door eiser dan wel door partijen samen benoemd is. Ontbreekt een van deze gegevens, dan betekent dit onmiddellijk een vertraging in de procedure. Alle gegevens betreffende eiser zelf moeten worden vermeld in de aanvraag. Domicilie kiezen bij een advocaat met het vermelden van de gegevens van deze advocaat is niet voldoende. Als bekend is wie de verwerende partij in de arbitrage vertegenwoordigt is het raadzaam om dit in de aanvraag te vermelden. Het is voorts aan te raden om de hele arbitrageovereenkomst mee te zenden. Ga daarbij na of de partijen die genoemd worden in het contract dezelfde zijn als de eisende en verwerende partij(en) in de arbitrage. Mochten wijzigingen zijn opgetreden, vermeld dan in de aanvraag welke daar de redenen voor zijn. Het NAI bevestigt de ontvangst van de aanvraag per e-mail aan eiser. Nu de bevestiging niet meer per post wordt gezonden, wordt het NAI Arbitragereglement niet in boekvorm meegestuurd maar wordt verwezen naar de NAI website. Iedere partij die evenwel het bekende boekje wenst te ontvangen kan via de website of met een e-mail het NAI secretariaat verzoeken het boekje per post toe te zenden. Geef daarbij aan in welke taal u het boekje wilt ontvangen en op welk postadres. Het NAI zorgt voor onmiddellijke verzending.

Het einde van de arbitrage wordt ook gekenmerkt door een aantal veranderingen. Arbiters moeten erop bedacht zijn dat zij, indien nodig, een aanvullend depot doen vragen tot uiterlijk veertien dagen na de laatste zitting of, bij gebreke van een zitting, binnen veertien dagen na ontvangst van de laatst toegestane memorie. Deze nieuwe regel vindt u in artikel 55(4). Zij doen er dus verstandig aan onmiddellijk na de zitting of ontvangst van de hierboven bedoelde memorie na te gaan of er nog voldoende ‘in kas’ is en zo niet, met het NAI secretariaat contact op te nemen opdat het NAI behoorlijk de gelegenheid krijgt om het aanvullend depot binnen de bewuste veertien dagen te vragen. Deze termijn kan NIET worden verlengd. Een kostenopgave van partijen is geen memorie in de zin van dit artikel. Voorts moeten partijen erop bedacht zijn dat in principe een arbitraal vonnis niet meer wordt gedeponeerd. Partijen moeten nader overeenkomen dat vonnissen worden gedeponeerd en van hun wens om voor deponeren te doen zorgen het NAI Secretariaat op de hoogte brengen voorafgaande aan het wijzen van het (gedeeltelijk) eindvonnis, opdat ook met de kosten van het deponeren van het vonnis in het vonnis rekening kan worden gehouden. Ten slotte: ieder vonnis wordt in viervoud gewezen, onafhankelijk van het aantal partijen. Alle vier exemplaren ontvangt het NAI van arbiters. Het NAI houdt deze exemplaren in zijn archief en gebruikt deze o.a. om te kunnen deponeren dan wel om partijen, die in het buitenland moeten executeren, indien nodig van een origineel vonnis te voorzien. Partijen ontvangen van het NAI een door een van de arbiters dan wel de NAI Administrateur gewaarmerkt afschrift. 

 

Spitsuurcursus - 9 maart 2015 en 23 maart 2015

Op 9 en 23 maart 2015 worden nieuwe Spitsuurcursussen gegeven. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de cursus van 23 maart. Tijdens deze cursus wordt het nieuwe NAI Arbitragereglement toegelicht. Klik hier voor meer informatie.

 

NAI Jong Oranje

Voor iedereen die geïnteresseerd is in arbitrage en jonger is dan 40 jaar, is er de werkgroep NAI Jong Oranje. Deze werkgroep organiseert regelmatig bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die gerelateerd zijn aan arbitrage en andere ADR vormen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomsten, noch aan de plaatsing op de mailinglist. Iedereen is welkom, ongeacht je functie. Voor het bijwonen van bijeenkomsten zijn PO-punten te verkrijgen. Ben je nieuwsgierig geworden? De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 maart 2015 bij Cleber te Amsterdam. Prof. dr. E.G.C. Rassin, Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, zal spreken over de psychologische aspecten van de besluitvorming door arbiters. Hier vind je meer informatie.

 

Nominatie NAI voor de GAR Regional Arbitration Award for up-and-coming regional arbitral institution of the year

Wij hebben het genoegen u te kunnen berichten dat het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is genomineerd voor de GAR Regional Arbitration Award for up-and-coming regional arbitral instution of the year!

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.