POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief juli 2015

Beknopt Jaarverslag 2014 Nederlands Arbitrage Instituut

Wilt u meer weten over het NAI? Het beknopt NAI Jaarverslag 2014 is nu beschikbaar. Hierin treft u onder andere informatie aan over het aantal arbitrages, het aantal zaken dat in hetzelfde jaar is afgewikkeld en het soort zaken.

 

Bestel het nieuwe NAI Arbitragereglement

Soms is het prettig om het NAI Arbitragereglement in hard copy bij de hand te hebben, u heeft dan niet alleen de tekst van het reglement bij de hand, maar ook de toelichting daarop en de tekst van de Nederlandse Arbitragewet. U kunt het NAI secretariaat verzoeken om u een exemplaar (Nederlands en/of Engels) van het Arbitragereglement toe te zenden. Uw verzoek kunt u per mail toezenden aan secretariaat@nai-nl.org. Eén exemplaar wordt u kosteloos toegezonden, voor elk extra exemplaar wordt € 8,- in rekening gebracht.

 

Het arbitraal beding en de lijstprocedure

Op de NAI website en in de boekjes met het NAI Arbitragereglement is een standaard NAI arbitragebeding opgenomen. De praktijk leert dat dit beding veelvuldig wordt overgenomen. Met de wijziging van het NAI Arbitragereglement per 1 januari 2015 is gebleken dat partijen veelvuldig de lijstprocedure wensen te hanteren om tot benoeming van het scheidsgerecht te komen. Als dit niet expliciet is overeengekomen door partijen, dienen arbiters onder het Arbitragereglement van 2015 door partijen te worden benoemd. Het standaardbeding kan worden aangepast zodat partijen onmiddellijk de lijstprocedure van toepassing verklaren. Onder de tekst van het beding staan diverse aanvullingen vermeld, onder b treft u een tekst aan die kan worden opgenomen indien u de lijstprocedure wenst toe te passen op de benoemingsprocedure.

 

Basiscursus – 12 oktober 2015

Op maandag 12 oktober 2015 wordt de eerste eendaagse Basiscursus onder het nieuwe NAI Arbitragereglement gegeven. Tijdens deze cursus worden de basisbeginselen van arbitrage besproken. Iedereen die in zijn of haar praktijk met arbitrage te maken heeft of krijgt, jurist, technisch, financieel expert of anderszins, is welkom. Klik hier om aan te melden.

 

NAI Jong Oranje

Voor iedereen die geïnteresseerd is in arbitrage en jonger is dan 40 jaar, is er de werkgroep NAI Jong Oranje. Deze werkgroep organiseert regelmatig bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die gerelateerd zijn aan arbitrage en andere ADR vormen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomsten, noch aan de plaatsing op de mailinglist. Iedereen is welkom, ongeacht je functie. Voor het bijwonen van bijeenkomsten zijn PO-punten te verkrijgen. Ben je nieuwsgierig geworden? De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 27 augustus 2015 bij De Breij Evers Boon te Amsterdam. Nadere informatie wordt binnenkort op onze website geplaatst.

 

Save the date! NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst

Ook dit jaar wordt weer een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd voor iedereen die in arbitrage is geïnteresseerd. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op 10 december 2015 bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Spreker, onderwerp en dinerlocatie zijn nu nog even een verrassing, maar worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Global Arbitration Review Award

De Nederlandse wetgever heeft de Global Arbitration Review Award 2015 gewonnen voor ‘Jurisdiction that has made great progress improving its arbitration regime in the past year’. De herziene Nederlandse Arbitragewet heeft dus ook de nodige aandacht gegenereerd in het buitenland. Eén van de doelen van de herziening van de arbitragewet was om Nederland aantrekkelijker te maken als plaats van arbitrage voor buitenlandse partijen.


V.l.n.r.: C.B. van der Net, P.M.M. van der Grinten, K. Redeker,
Directie Wetgeving en Juridische Zaken Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Uit de praktijk – Arbitrage voor kleinere belangen

Soms zien partijen af van arbitrage wegens het geringe financiële belang van hun vordering. In sommige van dit soort gevallen kan arbitrage echter toch een goede wijze van geschilbeslechting zijn. Het NAI heeft voor zaken met een wat lager financieel belang enige tijd geleden het zogenaamde ‘traject voor geringe vorderingen’ in het leven geroepen. Dit traject vormt een volwaardige arbitrage, met enkele aanpassingen. Zo staan bijvoorbeeld de kosten van deze procedure vooraf vast, wordt er door het NAI rechtstreeks één arbiter benoemd en volgen één schriftelijke ronde en een zitting. Naast kosten wordt dus tevens tijd bespaard.

Het NAI bepaalt of een procedure voor deze behandeling in aanmerking komt. Geschillen tussen Nederlandse partijen die in de Nederlandse taal worden gevoerd met een financieel belang tot € 100.000,- (incl. btw) komen in principe voor deze procedure in aanmerking. Niet geschikt voor de TGV is bijvoorbeeld een complexe zaak waarin een tribunaal met drie arbiters benodigd is.

Het NAI stelt bij aanvang van een arbitrage aan partijen voor om dit traject te volgen. Partijen dienen voorafgaand aan het traject een nadere overeenkomst te sluiten waarin zij bepalen dat zij de procedure zullen laten behandelen in een traject voor geringe vorderingen. Zodra partijen dit zijn overeengekomen zal het NAI rechtstreeks een arbiter benoemen, na ontvangst van de NAI administratiekosten en het depot voor het honorarium en de kosten van de arbiter. Daarna zal de arbiter de partijen de gelegenheid geven om hun standpunten schriftelijk uiteen te zetten en een mondelinge behandeling plannen.

De kosten van het traject voor geringe vorderingen bedragen € 750,- voor de NAI administratiekosten en € 4.500,- voor het depot voor het honorarium van de arbiter. Als er een tegenvordering wordt ingediend waarvan het financiële belang eveneens minder dan € 100.000,- is, kan deze tegenvordering in dezelfde procedure worden behandeld en zal de verwerende partij worden verzocht om dezelfde bedragen te voldoen. Op de website van het NAI wordt puntsgewijs een toelichting gegeven.

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.