POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwe NAI reglementen

Soms hebben partijen hulp nodig bij de benoeming van arbiters of bindend adviseurs, maar wensen zij niet de gehele procedure onder de auspiciën van een instituut te laten plaatsvinden. Dan kunnen de nieuwe NAI reglementen voor het benoemen van een scheidsgerecht of van een bindend adviseur in ad hoc procedures een uitkomst zijn. Op 1 oktober 2015 zijn deze twee NAI reglementen in werking getreden. Benoeming geschiedt op verzoek van partijen via de lijstprocedure, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Op de procedure na de aanvaarding van de benoeming door arbiters c.q. bindend adviseurs zijn de gewone NAI reglementen niet van toepassing. Willen partijen dat het NAI ook zijn taken vervult gedurende de procedure, zoals onder andere de procesbewaking, vervanging van arbiters, beslissen op wrakings- en samenvoegingsverzoeken en het vaststellen van het honorarium van arbiters, dan doen partijen er verstandig aan om het NAI Arbitragereglement of het NAI Bindendadviesreglement van toepassing te verklaren. De benoeming door het NAI in ad hoc zaken kan de partijen helpen wanneer zij bijvoorbeeld de benoeming van arbiters of van bindend adviseurs door de voorzitter van de Kamer van Koophandel zijn overeengekomen of door een andere instelling die niet meer benoemingstaken uitvoert.

 

The Hague Hearing Centre

Den Haag profileert zich internationaal als stad van Peace and Justice. Arbitrage is een belangrijke pijler. Om deze positie te versterken heeft de Gemeente Den Haag het initiatief genomen om een hearing centre op te zetten dat voldoet aan alle vereisten die een internationale arbitrage tegenwoordig van een dergelijke faciliteit vraagt. Aangezien in Nederland veel internationale arbitrages plaatsvinden onder het NAI Arbitragereglement is voor de Gemeente Den Haag het NAI een van de belangrijkste gesprekspartners. Het NAI ondersteunt deze ontwikkeling van harte. Op 28 oktober aanstaande informeert de Gemeente Den Haag geïnteresseerden over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het hearing centre. De bijeenkomst vindt plaats bij ICC Nederland

 

Save the date! NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst

Ook dit jaar wordt weer een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd voor iedereen die in NAI arbitrage is geïnteresseerd. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 december 2015 bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Spreker, onderwerp en de locatie voor het aansluitende diner zijn nu nog even een verrassing, maar worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Dutch Arbitration Day – 15 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober 2015 vindt de derde jaarlijkse Dutch Arbitration Day plaats. Voor meer informatie wordt verwezen naar de DAA website waarop u onder andere het programma kunt vinden. Ook kunt u zich direct opgeven via dit formulier.

 

CEPANI Expert Classes

CEPANI organiseert dit jaar wederom “Expert classes” voor personen die hun kennis en praktische vaardigheden in (nationale en) internationale arbitrage wensen te verbeteren. Op de website van CEPANI kunt u onder de tab “Arbitration Academy” meer informatie vinden. CEPANI heeft – vrij van kosten – een plaats aangeboden aan een NAI arbiter met belangstelling voor internationale arbitrage. The Expert classes vinden plaats op 27 oktober, 17 november en 8 december 2015 van 13:00-19:00 uur. De deelnemer dient op alle data aanwezig te zijn. Het NAI nodigt hierbij alle NAI arbiters uit om te reageren wanneer men interesse heeft in deelname. U kunt uw interesse kenbaar maken door zo spoedig mogelijk een e-mail naar het NAI secretariaat te sturen. Het NAI bepaalt wie voor de kosteloze deelname in aanmerking komt.

 

Honoraria van arbiters in procedures waarop het NAI arbitragereglement van toepassing is

Sedert 1 januari 2015 gelden voor alle arbiters van wie op die datum of op een latere datum de benoeming door het NAI is bevestigd de uurtarieven die worden vermeld op de website van het NAI. Op de homepage ziet u al een verwijzing naar de kosten. Kenmerkend is dus niet het moment van aanvragen van de arbitrage, maar het moment van de bevestiging van de benoeming. Vóór de bevestiging van de benoeming wordt met de arbiter het uurtarief telefonisch afgesproken. Dit uurtarief is gebaseerd op het op dat moment bekende financiële belang van de vordering in conventie en mogelijk in reconventie. Over dit uurtarief, dat kort daarna schriftelijk wordt vastgelegd zodat geen misverstanden kunnen ontstaan, kan niet met het NAI en ook niet met partijen worden (her)onderhandeld. Het uurtarief ligt voor het gehele vervolg van de procedure vast, tenzij ofwel het financiële belang van de vordering wordt verhoogd of duidelijker wordt nadat de arbitrage ten overstaan van arbiters daadwerkelijk een aanvang heeft genomen ofwel door verweerder bij memorie van antwoord een eis in reconventie wordt ingediend, waarmee ten tijde van het afspreken van het uurtarief nog geen rekening kon worden gehouden. Het financiële belang van de zaak waarop het uurtarief is gebaseerd wordt nl. gevormd door de optelsom van de vordering(en) in conventie en in reconventie. De arbiter die in het zelfstandige kort geding optreedt ontvangt een hoger uurtarief dan de arbiter die is benoemd in een bodemarbitrage. Voor de voorzitter geldt hetzelfde uurtarief als voor de co-arbiters. Ook de uurtarieven voor secretarissen staan op de website vermeld. De secretaris die de kortgedingarbiter bijstaat ontvangt geen hoger uurtarief. Achterliggende gedachte bij het publiceren en vastleggen van de uurtarieven is dat het NAI zoveel mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium partijen enig inzicht in de kosten van een arbitrage tracht te geven. De administrateur stelt uiteindelijk het honorarium van de arbiter vast aan de hand van de door de arbiter aan de procedure bestede tijd vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.