POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief januari 2016

Terugblik en Nieuwjaarswens

2015 was een bijzonder jaar voor het NAI. Er werden diverse nieuwe NAI reglementen geïntroduceerd, waaronder het NAI Arbitragereglement. Het secretariaat was onder andere benieuwd hoe de nieuwe benoemingsregeling in de praktijk zou uitpakken. Deze gaat thans uit van benoeming door partijen en niet meer van de lijstprocedure. Tot op heden zijn de ervaringen positief, met de kleine kanttekening dat de benoeming door partijen wel wat langer duurt dan de lijstprocedure. Het aantal nieuwe zaken was in het begin van het jaar lager dan de jaren voorheen, waarschijnlijk omdat het nieuwe arbitragereglement nog onbekend was bij de gebruikers en een enigszins afwachtende houding werd aangenomen. Inmiddels lijkt het erop dat men zijn weg weer goed weet te vinden naar het NAI en daarmee ook in het NAI Arbitragereglement.

We zijn benieuwd wat 2016 in petto heeft, zijn vast van plan om het serviceniveau waar het NAI om geroemd wordt op een nog hoger plan te brengen en wensen iedereen graag het allerbeste voor het nieuwe jaar!

 

Kort verslag NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst

Op 10 december 2015 vond weer een eindejaarsbijeenkomst plaats voor iedereen die in NAI arbitrage is geïnteresseerd. Loyens & Loeff te Rotterdam was zo gastvrij om hun auditorium open te stellen en iedereen te ontvangen. De bijeenkomst werd geopend door Fredy von Hombracht-Brinkman. Zij gaf een korte samenvatting van enkele zaken die in 2015 opvielen, nadat het nieuwe arbitragereglement was ingevoerd. Zo wordt tegenwoordig vrijwel alleen nog per e-mail gecommuniceerd en worden aanvragen steeds vaker online via de NAI website ingediend. Het reglement dat per 1 januari 2015 is ingevoerd, werkt in de praktijk goed, al is wel gebleken dat de nieuwe standaard benoemingsregeling meer tijd vraagt dan de lijstprocedure. De lijstprocedure wordt daarnaast nog zeer regelmatig gebruikt, met name in zaken waar één arbiter benoemd moet worden.

Hierna werd de vloer gegeven aan de sprekers van de avond: Sophia von Dewall, Jeroen van Hezewijk, Juliëtte Luycks en Rogier Schellaars. Fleur Potter en Bas van Zelst traden op als moderator. Middels stellingen werden diverse onderwerpen bediscussieerd. Zo werd besproken of men een NAI arbitragebeding juist wel of juist niet in een contract op zou moeten nemen in internationale zaken, dit tegen het licht van de herziene Arbitragewet en het nieuwe NAI Arbitragereglement. Ook kwam aan bod of, en zo ja, wat de arbitraal kortgedingregeling voor voordelen biedt ten opzichte van de internationaal steeds meer ingevoerde emergency regelingen. Vanuit de zaal werden ook standpunten kenbaar gemaakt. De bijeenkomst bij Loyens & Loeff werd afgesloten met een uitstekend verzorgde borrel.

Aansluitend vond het diner plaats bij De Pappegay in Rotterdam. Helaas was er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar waardoor sommige personen op de wachtlijst kwamen. Dit jaar zal ongetwijfeld rekening worden gehouden met de grote opkomst in 2015, zodat iedereen aan het diner kan aanschuiven.

 

Save the date! Basiscursus – 16 maart 2016

Op woensdag 16 maart 2016 wordt weer de eendaagse Basiscursus gegeven. Tijdens deze cursus worden de basisbeginselen van arbitrage besproken. Iedereen die in zijn of haar praktijk met arbitrage te maken heeft of krijgt, jurist, technisch, financieel expert of anderszins, is welkom. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Save the date! Colloquium CEPANI – NAI “Opening the black box of conflicts of interest” – 9 juni 2016

Op 9 juni 2016 van 12:00 – 19:00 uur zal in Brussel een colloquium worden gehouden door CEPANI en het NAI gezamenlijk. Het onderwerp zal “Opening the black box of conflicts of interest” zijn. De taal is Engels. Nadere informatie volgt binnenkort.

 

Griffierecht 2016

Als de partijen overeenkomen dat het vonnis bij de griffie van de rechtbank gedeponeerd dient te worden, bedraagt het griffierecht vanaf 1 januari 2016 € 123. 

 

De verklaring van arbiters

Per 1 januari 2015 wordt in artikel 11(4) van het NAI Arbitragereglement bepaald dat de beoogde arbiter een verklaring dient te ondertekenen en aan het NAI dient te retourneren. Door middel van deze verklaring geeft de arbiter aan onafhankelijk en onpartijdig te zijn, over voldoende tijd te beschikken om de opdracht in het door partijen gewenste tempo uit te voeren en de opdracht te aanvaarden onder voorwaarde van bevestiging door de administrateur. De ondertekening van de verklaring dient als extra waarborg dat de arbiter de voorwaarden heeft begrepen waaronder hij/zij de benoeming aanvaardt.

Met de verklaring kan een disclosure worden meegezonden. De arbiter geeft dit aan op het formulier. De arbiter acht zich in het geval van een disclosure ook volledig onafhankelijk en onpartijdig en wenst een benoeming te aanvaarden, maar mét het kenbaar maken van feiten of omstandigheden die van dien aard zijn dat deze partijen mogelijkerwijs aanleiding geven te twijfelen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiter. In het kader van een efficiënte gedingvoering is het van belang dat de arbiter dergelijke feiten of omstandigheden zo vroeg mogelijk kenbaar maakt. Indien nodig wordt de verklaring vóór de bevestiging van de benoeming van de arbiter toegezonden aan partijen die een korte termijn krijgen voor een reactie.

 

Rechtspraak

Hier treft u enige relevante jurisprudentie aan.

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.