POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief augustus 2016

Beknopt Jaarverslag 2015 Nederlands Arbitrage Instituut

Wilt u meer weten over het NAI? Het beknopt NAI Jaarverslag 2015 is nu beschikbaar. Hierin treft u onder andere informatie aan over het aantal arbitrages, het aantal zaken dat in hetzelfde jaar is afgewikkeld en het soort zaken.

 

NAI wordt onafhankelijke Geschilleninstantie voor Zorgcontractering

Op donderdag 2 juni 2016 hebben verschillende beroeps- en brancheorganisaties in de gezondheidszorg een convenant ondertekend waarmee de “Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering” in het leven is geroepen. Het convenant is daarna door de ondertekenaars aan minister Schippers (VWS) aangeboden. De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Eventuele geschillen die ontstaan bij het sluiten of naleven van zorgcontracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, kunnen worden voorgelegd aan door het NAI te benoemen mediators, bindend adviseurs of arbiters. Er wordt gestart met het behandelen van geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan hen worden voorgelegd.

Het NAI kan partijen voor de oplossing of beslechting van een geschil een laagdrempelig en effectief alternatief bieden voor een procedure bij de civiele rechter. De oplossing c.q. beslechting van het geschil kan plaatsvinden via mediation dan wel bindend advies of arbitrage. Partijen maken de keuze voor een van deze methoden, in principe na het ontstaan van het geschil. Het NAI administreert de procedures conform de NAI reglementen. Het NAI heeft samen met vertegenwoordigers van de beroeps- en brancheorganisaties modellen ontwikkeld met inachtneming waarvan partijen mediation, bindend advies, of arbitrage kunnen aanvragen. Deze modellen staan op de websites van de aangesloten organisaties.

 

NAI en NAI Jong Oranje eindejaarsbijeenkomst – save the date!

Op 8 december 2016 zal de eindejaarsbijeenkomst voor jong en ouder worden gehouden. De sprekers, het onderwerp en de locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

NAI Basiscursussen – 10 en 13 oktober 2016

Op maandag 10 oktober 2016 en donderdag 13 oktober 2016 worden weer twee Basiscursussen onder het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2015 gegeven. Tijdens deze cursus worden de basisbeginselen van arbitrage besproken. Iedereen die in zijn of haar praktijk met arbitrage te maken heeft of krijgt, jurist, technisch, financieel expert of anderszins, is welkom. Klik op een datum om aan te melden.

 

Uit de praktijk – Goede personen naar billijkheid c.q. regelen des rechts

In de praktijk blijkt dat er soms verwarring bestaat over de beslissingsmaatstaf die arbiters dienen te hanteren. Nu dit een belangrijk onderdeel is van het vonnis, er zou immers een vernietiging van het vonnis uit voort kunnen vloeien bij toepassing van de verkeerde maatstaf, wordt hier wat meer aandacht besteed aan het onderwerp.

Artikel 42 van het NAI Arbitragereglement 1 januari 2015 bepaalt dat het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts, tenzij partijen zijn overeengekomen dat dit als goede personen naar billijkheid dient te zijn. Deze wijze sluit aan op het bepaalde in de wet (artikel 1054 Rv). So far, so good.

Arbiters verliezen evenwel soms artikel 62(3) van het NAI Arbitragereglement uit het oog. Daarin is bepaald dat artikel 42(1) alleen van toepassing is bij overeenkomsten tot arbitrage gesloten op of na 1 januari 2015, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten tot arbitrage die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten, blijft artikel 45 jo. 1(g) van het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2010 van toepassing. Daarin is bepaald dat de arbiters oordelen als goede (toen nog ‘mannen’) personen naar billijkheid, tenzij partijen zijn overeengekomen dat arbiters dienen te oordelen naar de regelen des rechts. Precies andersom dus.

Arbiters en partijen dienen met dit onderscheid rekening te houden om ervoor zorg te dragen dat het hanteren van een onjuiste beslissingsmaatstaf niet leidt tot de vernietiging van een vonnis.

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.