POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwjaarswens

Het jaar 2017 ligt nog vrijwel blanco voor ons. Een glanzend wit vlak, dat het NAI gaat invullen met stralende kleuren. Om te beginnen gaan we van start met een nieuw NAI Mediationreglement en er gaat nog veel meer volgen! Meer opleidingen, meer service op maat voor u. U wensen wij - wie en waar u ook bent – een sprankelend en succesvol 2017.

 

Mediationreglement 1 januari 2017 – Verlaging administratiekosten

Per 1 januari 2017 heeft het NAI een herzien Mediationreglement. Het reglement is gemoderniseerd en in lijn gebracht met het NAI Arbitragereglement. Zo wordt een aanvraag thans per e-mail ingediend. Het reglement is evenals de andere NAI reglementen te downloaden van onze website, evenals de bijbehorende appendici waaronder een model voor een mediationovereenkomst. De bekende boekjes kunnen bij het NAI Secretariaat worden besteld. Naar aanleiding van de herziening van het Mediationreglement zijn de administratiekosten voor mediation aanzienlijk verlaagd.

 

The Pledge

Op 25 oktober 2016 heeft het NAI ‘The Pledge’ ondertekend. Hiermee wordt beoogd vrouwen dezelfde kansen te geven als mannen om als arbiter op te treden. Het NAI zal dan ook waar mogelijk, via de lijstprocedure of een rechtstreekse benoeming, trachten vrouwen met een geschikt profiel ten aanzien van een bepaalde zaak voor te dragen.

 

Nieuw rekeningnummer NAI

Het NAI heeft per direct een nieuw rekeningnummer bij de Rabobank: NL98 RABO 0311 6438 68.
U wordt vriendelijk verzocht het rekeningnummer van de Deutsche Bank niet meer te gebruiken en dit in uw betaalsysteem aan te passen.

 

Griffierecht 2017

Wanneer de partijen bij toepasselijkheid van het NAI Arbitragereglement van 2015 overeenkomen dat een vonnis bij de griffie van een rechtbank gedeponeerd dient te worden, bedraagt het griffierecht vanaf 1 januari 2017 € 122. Als een arbitrage wordt geadministreerd onder het NAI Arbitragereglement van 2010 (of ouder) wordt een vonnis gedeponeerd, tenzij partijen zijn overeengekomen deponering achterwege te laten.

 

NAI website

De NAI website wordt zeer regelmatig aangepast. Op de NAI website vindt u nieuwe informatie over de aanpak van geschillen in het kader van de zorgcontractering. Toegespitst op deze contractering in de zorg wordt hier een nadere uitleg gegeven over mediation, bindend advies en arbitrage. Daarnaast kunnen modellen worden geraadpleegd en gedownload. Tevens is thans de Engelse vertaling van het Bindendadviesreglement van 1 januari 2015 te raadplegen. Binnenkort worden nieuwe NAI cursussen aangekondigd.

 

Aanvulling uit de praktijk – Goede personen naar billijkheid c.q. regelen des rechts in internationale procedures

In de vorige nieuwsbrief is kort de wijziging met betrekking tot de toepassing van de beslissingsmaatstaf aan bod gekomen. Besproken werd wanneer men welke beslissingsmaatstaf dient te gebruiken: goede personen naar billijkheid dan wel regelen des rechts. Hier zal nog kort specifiek aandacht worden besteed aan de internationale praktijk.

Artikel 62(3) van het NAI Arbitragereglement 1 januari 2015 is in het reglement opgenomen, omdat men met het invoeren van het gewijzigde reglement partijen niet wilde overvallen met een wijziging waarbij partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hadden kunnen en behoeven te houden.

In artikel 45 jo. 1(g) van het NAI Arbitragereglement van 1 januari 2010 is de toepasselijke beslissingsmaatstaf in internationale procedures expliciet geregeld nu dit reglement op sommige punten nog onderscheid maakt tussen nationale en internationale arbitrages. Op basis van artikel 45 lid 2 van het Arbitragereglement 2010 dient het scheidsgerecht in internationale procedures te beslissen naar de regelen des rechts, tenzij partijen wensen dat arbiters als goede mannen naar billijkheid beslissen.

In het Arbitragereglement van 1 januari 2015 is het onderscheid tussen nationale en internationale arbitrages vervallen. Nu het Arbitragereglement 2015 geen onderscheid meer maakt tussen nationale en internationale arbitrages én bepaalt dat de beslissingsmaatstaf regelen des rechts is, tenzij partijen goede personen naar billijkheid overeen zijn gekomen, is er in internationale procedures per saldo weinig veranderd.

 

Deze publicatie dient alleen voor algemene informatie doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de inhoud worden ontleend.