POSTBUS 21075 • 3001 AB ROTTERDAM • TEL 010 281 6969
NL EN

NAI Nieuwsbrief 2019-1

Nieuwjaarswens

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest voor het NAI. De belangrijkste taak bleef vanzelfsprekend de administratie van NAI-arbitrages, maar het NAI kreeg het afgelopen jaar ook een nieuw bestuur.

In 2018 is ook de oprichting van de aan het NAI verbonden Court of Arbitration for Art voltooid. Voorts kreeg de Raad van Advies van het NAI een nieuwe voorzitter (professor mr. H.J. Snijders is opgevolgd door mr. D. Knottenbelt) en zijn in de Raad van Advies vele nieuwe leden benoemd, onder wie ook bedrijfsjuristen. Ook is aangekondigd dat in 2019 de huidige directeur (mw. mr. F. von Hombracht-Brinkman) met pensioen gaat en zal worden opgevolgd door een nieuwe directeur.

Uiteraard zullen we ook in 2019 alles doen om bij de behandeling van de arbitrages optimaal aan de wensen van partijen te voldoen. Daarbij zal de administratie van arbitrages op nieuwe terreinen, samen met branche-instituten, verder worden voorbereid. Evenals in 2018 zal ook in 2019 een belangrijk aantal opleidingsbijeenkomsten over arbitrage worden aangeboden.

NAI Jong Oranje gaat al op 15 februari 2019 met zijn programma van start met een internationale bijeenkomst in Amsterdam. Op 21 maart 2019 wordt in Brussel door het NAI met CEPANI een colloquium georganiseerd over waarheidsvinding in arbitrage. Sprekers zijn advocaten, arbiters en partijen zelf.

Tot slot noem ik het 70-jarig lustrum van het NAI, dat wij graag met u (op 28 juni 2019 in Rotterdam) groots willen vieren. Vanuit diverse invalshoeken willen we hierbij graag met u terugblikken, maar vooral ook reflecteren op de huidige en toekomstige positie van het NAI en de daarbij betrokken “spelers” op het terrein van de arbitrage en overige vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Ook aan de eerder genoemde wisselingen van de wacht binnen de gelederen van het NAI zal alsdan op speciale wijze aandacht worden besteed. Een en ander zal vervolgens op feestelijke wijze worden voortgezet. Nadere informatie volgt, maar: “save the date”!

Namens het bestuur, de directeur en het secretariaat van het NAI wens ik u hierbij een heel goed nieuw NAI-jaar toe,

Gerard Meijer
(NAI-bestuursvoorzitter)

 

CAfA Arbitration en Mediation

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en Authentication in Art (AiA) hebben gezamenlijk de Court of Arbitration for Art (CAfA) opgericht. CAfA is opgericht om geschillen in de kunstwereld te laten beslechten middels mediation en arbitrage. U kunt o.a. hierover meer lezen in de december nieuwsbrief van de AiA.

Indien u geïnteresseerd bent om als CAfA arbiter of mediator op te treden en u meent te voldoen aan de vereisten, kunt u een formulier invullen waarna het selectiecomité u later zal berichten of uw naam in de arbiter- dan wel mediatorpool zal worden opgenomen. Informatie omtrent de toelatingscriteria vindt u hier.

Binnenkort kunt u op de NAI website en de spoedig te lanceren CAfA website, www.cafa.world, nog meer informatie vinden. Ook de CAfA Arbitration en Mediation Rules zijn binnenkort te vinden op de website van het NAI, AiA en CAfA.

 

NAI-CEPANI Colloquium – 21 March 2019

In this era of “fake news” one may wonder what “the truth” means. Do arbitral awards reveal the truth, and what is it that the parties, their counsel and the arbitrators are aiming for?

A book with the panelists’ written contributions will be published and given on the day of the conference. The price mentioned hereunder includes one copy of the book.

When: March 21st, 2019, 12:30-18:00

Where: CEPANI, main entrance Rue Ravenstein 4, 1000 Brussels

Price: NAI/CEPANI - CEPANI40/NAI Jong Oranje members = 225,00 € VAT excl. / Non-members = 250,00 € VAT excl.

Registration: Please register by sending an email to ago@cepani.be by March 14, 2019 at the latest.

 

Save the date 15 February 2019: DIS40 - CEPANI40 - NAI Jong Oranje conference

Joint Conference – DIS40 – CEPANI40 – NAI Jong Oranje

Battle of jurisdictions, seats and arbitral institutions?
Young perspectives on comparing arbitration in the Netherlands, Belgium and Germany

When: Friday 15 February 2019, 1:30 - 6:15 pm, followed by drinks
Where: Van Doorne, Amsterdam, The Netherlands

More information regarding the conference will follow asap, for now save the date!

 

International Maritime Law Arbitration Moot (IMLAM)

Van 30 juni t/m 5 juli 2019 zal de IMLAM plaatsvinden in Rotterdam.

Op de website van de Murdoch University kunt u meer informatie vinden: http://www.murdoch.edu.au/School-of-Law/International-Maritime-Law-Arbitration-Moot/

De casus draait om de bevrachting van een schip. De eigenaar vordert van de bevrachter schoonmaakkosten en schadevergoeding wegens te late teruglevering. De Murdoch Universiteit heeft een gevolg van eigen arbiters, maar zoekt (met de EUR) uiteraard ook lokale arbiters. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via deze pagina: http://www.murdoch.edu.au/School-of-Law/International-Maritime-Law-Arbitration-Moot/Registration-for-Arbitrators/

Helpt u studenten bij hun eerste schreden op het arbitragepad? Dat kan deze zomer in Nederland!

 

Griffierecht 2019

Partijen kunnen bij toepasselijkheid van het NAI Arbitragereglement van 2015 overeenkomen dat een vonnis bij de griffie van een rechtbank gedeponeerd dient te worden. Het griffierecht bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 127. Als een arbitrage wordt geadministreerd onder het NAI Arbitragereglement van 2010 (of ouder) wordt een vonnis gedeponeerd, tenzij partijen zijn overeengekomen of alsnog overeenkomen deponering achterwege te laten.

 

Inhoudsopgave TvA

De inhoudsopgave van TvA 2018 – aflevering 4 treft u hier aan